Strona główna > Pomocne informacje > Podejrzany - prawa i obowiązki

Podejrzany - prawa i obowiązki

Użyty w tekście skrót oznacza:

kpk – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zmianami)Podejrzanemu przysługuje prawo do:

 1. składania wyjaśnień lub odmowy składania wyjaśnień oraz do odmowy odpowiedzi na pytania (art. 175 kpk);
 2. składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, obecności przy czynnościach dowodowych (art. 315 kpk);
 3. korzystania z pomocy obrońcy z wyboru lub żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (art. 78 § 1 kpk);.
 4. żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, którego niestawiennictwo nie tamuje przesłuchania (art. 300, 301 kpk);
 5. korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim (art. 72 § 1 kpk);
 6. złożenia wniosku o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego albo wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie za zgodą pokrzywdzonego (art. 23a § 1 kpk);
 7. złożenia przez niego lub jego obrońcę wniosku o powiadomienie go o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami śledztwa - dochodzenia i terminie uprzedniego przejrzenia akt sprawy (art. 321 § 1 kpk);
 8. złożenia wniosku do prokuratora w postaci oświadczenia do protokołu przesłuchania lub odrębnego pisma o wydanie przez sąd wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie kar i środków karnych zaproponowanych i uzgodnionych z prokuratorem (art. 335 kpk). Wniosek taki nie wiąże prokuratora;
 9. po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu w sprawie o występek, złożenia do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonego przed sądem, wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania (art. 387 § 1 kpk).

 

 

Podejrzany jest obowiązany poddać się:

 1. oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała, wolno także w szczególności od podejrzanego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom (art. 74 § 2 pkt 1 kpk);
 2. badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia, z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu podejrzanego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności podejrzany jest obowiązany - przy zachowaniu tych warunków - poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu (art. 74 § 2 pkt 2 kpk);
 3. pobraniu wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to jego zdrowiu lub innych osób (art. 74 § 2 pkt 3 kpk).

 

 

Podejrzany pozostający na wolności:  

 1. obowiązany jest stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo (art. 75 § 1 i 2 kpk);
 2. jeżeli przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju, albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone (art. 138 kpk);
 3. jeżeli podejrzany, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pisma wysłane pod tym adresem, uważa się za doręczone (art. 139 kpk).

Ostatnia aktualizacja: 2012-12-18 08:07:11
Osoba aktualizująca: Administrator