Strona główna > Regulamin

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/19 Prokuratora Regionalnego w Łodzi z dnia  13  sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi 

 

REGULAMIN

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku

w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/19 Prokuratora Regionalnego w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2019 r.

(wyciąg)

 

 

4. Każda osoba nie będąca pracownikiem jednostki, wchodząca do obiektów Prokuratury, zobowiązana jest do:

zgłoszenia się do pracownika ochrony,

podania swojego imienia, nazwiska i celu przybycia oraz, na żądanie, okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość,

przejścia przez bramkę wykrywacza metali lub/i,

poddania się - w uzasadnionych wypadkach - kontroli przy pomocy ręcznego wykrywacza metali,

niewnoszenia  do obiektów Prokuratury broni, materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, cuchnących, łatwopalnych oraz wszystkich przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, które według pracownika ochrony mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia osób przebywających na terenie Prokuratury, 

szczegółowe regulacje dotyczące deponowania broni palnej oraz amunicji określa zarządzenie Prokuratora Regionalnego w Łodzi  w sprawie zapewnienia prokuratorom i innym uprawnionym osobom możliwości zdeponowania broni palnej oraz amunicji na czas pobytu w budynku Prokuratury Regionalnej w Łodzi,

umieszczenia na wierzchniej garderobie w widocznym miejscu identyfikatora GOŚĆ i niezdejmowania go przez cały okres pobytu w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi, 

udania się do wskazanego pomieszczenia w asyście pracownika ochrony lub samodzielnie,

opuszczenia obiektów niezwłocznie po załatwieniu  sprawy lub w następstwie odmowy wpuszczenia do obiektów,

stosowania się do innych poleceń pracownika ochrony, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu.

10. Zabrania się wchodzenia do obiektów Prokuratury Regionalnej w Łodzi  osób z  twarzą zasłoniętą w sposób uniemożliwiający identyfikację.

11. Zabrania się fotografowania, filmowania oraz utrwalania dźwięku i obrazu w obiektach Prokuratury, bez uzyskania zgody Prokuratora Regionalnego bądź jego Zastępcy.

12. Zabrania się wprowadzania do obiektów Prokuratury Regionalnej w Łodzi  zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego korzystają osoby niewidome oraz psa z którego pomocy korzystają osoby wykonujące czynności służbowe wymagające wykorzystanie psa.

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-16 10:29:37
Osoba aktualizująca: Administrator